YAPI KAYIT BELGESİ ALDIKTAN SONRA KAT MÜLKİYET TAPUSU ALIRKEN MASRAFLAR NELERDİR ?

evrenozmen@gmail.com

Merhaba

Yapı kayıt belgenizi aldınız. % 3 veya % 5 tutarı ödediniz

Sonra

Kat mülkiyet tapusu için ise ödenen rakam kadar bir daha rakam ödenmesi gereklidir.

Ayrıca bu rakama ek olarak kat mülkiyetine geçişte aşağıdaki tutarlarda ödenir

  • 13. a) (5838 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle değişen bent. Yürürlük: 28/2/2009) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 179,10 TL
  • Döner Sermaye Hizmet Bedeli 103.50 TL
  • İlave Hizmet Bedeli 14.00 TL
  • Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  • LİHKAB bürosuna ödeme yapılacaktır ( Sözleşme yapılması ve faturanın ödenmesi gereklidir)
  • Sözleşmenin damga vergisinin ödenmesi gereklidir.
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store