Yazılım Firmaları kurulduktan en geç kaç ay sonra sanayi sicil belgesine başvurmaları gerekmektedir ?

Sanayi Sicili Kanunun 2 nci maddesi hükmü gereğince, sanayi işletmelerinin üretim faaliyetine başladıkları tarihten itibaren 2 ay içerisinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır

Bu kapsama giren firmalara yapılan denetimlerde Sanayi Sicil Belgesi olmadığı için 6948 sayılı sanayi sicil kanununun 2. ve 9. maddeleri gereği 1.046,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Sanayi Sicil Belgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl müdürlüklerine tarafından verilmektedir.

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store