Yurt dışından İthal Edilen Malların Gümrükte Devri

Merhaba,

Yurt dışından ithal edilen malların gümrükte devri çok sık karşımıza çıkmadığı için uygulamayı unutabiliyoruz.

Image for post
Image for post

Hatırlatıcı olması açısından;

* Yurt dışından satın alınan gümrük antreposuna konulan malların yurt içinde bulunan bir şirkete satılması dolayısıyla elde edilen hasılatın yurt içi hasılat olarak değerlendirilmesi ve ilgili dönemde kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir.

*KDV beyannamesinde kısmı istisna olarak raporluyoruz

Gümrük antrepo rejimi kapsamında yurtiçi firmaya teslim edilen ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV’nin konusuna girmekle birlikte aynı kanunun 16/1-c maddesi ile KDV’den istisna edilmiştir.

*BS formuna dahil ediyoruz

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda gümrük antrepo rejimi kapsamında teslim edilen ve yurtiçi satış olarak değerlendirilen mal teslimi esas olarak KDV’nin konusuna girmekle birlikte aynı kanun hükümleri ile vergiden istisna edilmiştir.

Ancak, bu mal teslimi için fatura düzenlenmesi nedeni ile mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim formu (Form Bs)’na dahil edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir.

Özmen Mali Müşavirlik

Biz önemli konuları, güncel mevzuat değişikliklerini, ödeme son günlerini, hazırladığımız e-kitapçıkları v.b dökümanları mailchimp/GetRevue üzerinden mail listemizdekilere ve hizmet verdiğimiz mükelleflerimize mail atıyoruz.

İsterseniz bize mail atarsanız sizi de o listeye eklerim veya sayfanın sonunda yer alan forma mail adresinizi de yazabilirsiniz.

info@ozmconsultancy.com

Written by

We understand that you need more than just an accountant to lodge your tax return. We are redefining Accounting for SMEs. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İst.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store